Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen Blue Holidays Finland Oy:n (“BHF”) verkkosivuston ja online-palveluita (”Palvelu”) koskeva rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

REKISTERINPITÄJÄ

Blue Holidays Finland Oy
Y-tunnus 2860978-2
Sarkastentie 35
36720 AITOO
SUOMI

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ
Sirkka Hoppula

REKISTERIN NIMI
BHF:n Palvelun Käyttäjärekisteri (”Käyttäjärekisteri”)

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään ainoastaan laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Henkilötietoja kerääminen ja käsittely ovat siten tarpeen Palvelun tarjoamiseksi sekä rekisteröidyn kanssa tehtävän sopimuksen ja majoitustoimintaa koskevan lainsäädännön vaatimuksien täyttämiseksi. Markkinoinnin osalta rekisteröidyllä on oikeus vastustaa käsittelyä.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
BHF:n asiakkaat ja/tai Palvelussa kävijät (“Käyttäjät”)

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Käyttäjän henkilötiedot:

Käyttäjästä kerätään matkustajailmoitusta varten korkeintaan seuraavat tiedot (tietojen laajuus saattaa riippua mm. Käyttäjän lähtömaasta):

1) matkustajan täydellinen nimi ja suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus;

2) matkustajan mukana olevan puolison sekä alaikäisten lasten täydelliset nimet ja suomalaiset henkilötunnukset tai niiden puuttuessa syntymäajat;

3) matkustajan osoite;

4) maa, josta matkustaja saapuu Suomeen;

5) matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä

6) matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä, jos se on tiedossa.

Majoittujien matkustajailmoitukset tehdään useimmiten paperisina tulosteina. Tarvittaessa matkustajailmoitukset toimitetaan viranomaisille tai säilytetään laissa vaadittu aika. Mikäli asiakas on täyttänyt matkustajailmoituksen etukäteen sähköisesti, kopio toimitetaan kohteen omistajalle. Henkilöllisyys tarkistetaan ja matkustajailmoitus allekirjoitetaan saapuessa. Matkustajailmoituksista ja niiden sisältämien tietojen suojaamisesta sekä säilyttämisestä huolehtivat majoittajat eli vuokrakohteiden omistajat.

Lisäksi Käyttäjältä saatetaan Palvelun yhteydessä kysyä myös muita tietoja, jotka ovat tarpeen Käyttäjän tunnistamiseksi ja/tai sopimuksen täyttämiseksi. Joka tapauksessa Käyttäjistä kerätään kuitenkin varausta tehtäessä vain etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, asuinmaa, ryhmäkoko; montako aikuista ja lasta sekä lemmikkieläimet. Tietoja säilytetään lain edellyttämän määräajan. Mikäli varaus perutaan ja Käyttäjä ei ole antanut markkinointilupaa tiedot hävitetään ilman aiheetonta viivytystä.

Maksaminen BHF:n Palvelussa tapahtuu SSL-suojatulla yhteydellä maksunvälittäjä Bamboran (”Maksunvälittäjä”) toimesta. BHF:llä ei ole pääsyä Käyttäjän maksukortin tietoihin, eikä maksukortin tietoja tallenneta Käyttäjärekisteriin.

BHF Rekisteriin ei kerätä henkilötietolain tarkoittamia arkaluonteisia tietoja pois lukien majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain edellyttämä suomalainen henkilötunnus. BHF ei tarkista Käyttäjien antamien tietojen oikeellisuutta.

TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, kun hän varaa majoituspalveluita BHF:n ylläpitämän Palvelun kautta.

EVÄSTEET JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMINNALLISUUDET
Palvelussa käytetään evästeitä, joiden avulla seurataan Palvelun kävijäliikennettä sekä parannetaan Palvelun (ja siihen mahdollisesti sisältyvien BHF:n muiden palveluiden) laatua. Kävijäliikennettä seurataan hyödyntäen Google Analytics -komponentteja.

Palvelussa saatetaan hyödyntää kolmannen osapuolen tarjoamia lisäosia/toiminnallisuuksia, joiden avulla Käyttäjä voi esimerkiksi linkittää tietoja omiin sosiaalisiin medioihinsa. Käyttäjät joutuvat näitä hyödyntäessään hyväksymään kyseisten toiminnallisuuksien käyttöehdot ja/tai erilliset tietosuojakäytänteet (esim. Facebook ja AddThis).

AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Blue Holidays Finland Oy:n ulkopuolelle.

BHF:llä on oikeus luovuttaa Käyttäjän tietoja majoituspalvelun kohteena olevan huoneiston omistajalle tai muutoin siitä vastaavalle taholle (jäljempänä yhdessä ”Omistaja”). Tietoja luovutetaan ainoastaan tarvittavin osin (ks. edellä):

  • Palvelun/sopimuksen täyttämistä varten;
  • majoituspalvelun käytännönjärjestelyiden toteuttamiseksi; sekä
  • majoitustoimintaa koskevan lainsäädännön vaatimuksien täyttämiseksi.

BHF on tehnyt Omistajan kanssa sopimuksen, jossa Omistaja sitoutuu tämän rekisteriselosteen mukaiseen tasoon luovutettujen henkilötietojen käsittelyssä. Lisäksi Käyttäjän mainittuja tietoja voidaan Käyttäjän pyynnöstä luovuttaa muille palveluntarjoajille (kuten aktiviteettien osalta).

Varatessaan majoituspalvelun BHF:n Palvelun kautta, kukin Käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti koko BHF:n Palvelua koskevan Käyttönsä ajan. BHF ei käsittele lainkaan Käyttäjän luottokortti- tai muita maksutietoja laskutusta. Luottokorttimaksut tapahtuva maksulinkin kautta palvelutarjoajan suojatulla sivustolla. Maksunvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksulaitoksena Bambora on rekisterinpitäjä kaikille tiedoille, jotka ovat välttämättömiä maksupalvelun tuottamiseen.

Käyttäjä tiedostaa, että Palvelun käyttö ja toiminnot saattavat edellyttää Käyttäjän luottokortti- ja muiden Käyttäjän antamien tietojen käsittelyä Palvelintarjoajan ja/tai Maksunvälittäjän välityksellä.

Palvelu tarjotaan Italiassa sijaitsevan BHF:n alihankkijan PROGETTOWEBFIRENZE (”Palvelintarjoaja”) palvelin- ja sovellusalustan kautta. Palvelin sijaitsee fyysisesti Ranskassa.

BHF:n itsensä keräämiä tietoja ei luovuteta EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus hänestä Käyttäjärekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 29 § mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai Käyttäjän vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jos Käyttäjän tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää Blue Holidays Finland Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Käyttäjällä on myös henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan Käyttäjä voi lähettää kirjeen ja/tai sähköpostin edellä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö ja edellä mainittujen muiden henkilötietolain mukaisien oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen:

Blue Holidays Finland Oy
info@blueholidaysfinland.com
Sarkastentie 350
36720 Aitoo, Suomi

Rekisteröityä koskevat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse ja/tai sähköpostitse Käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

Lisäksi Käyttäjällä on oikeus:

  1. pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
  2. peruuttaa mahdollisesti antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen; ja
  3. tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojasäädäntöä.

TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN
Käyttäjästä tallennettuja tietoja voidaan päivittää edellä mainitun kohdan mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS
Käyttäjärekisteriä käsitellään ainoastaan yhdellä asianmukaisesti suojatulla tietokoneella luottamuksellisesti. Käyttäjärekisteri on asianmukaisesti suojattu teknisin ja organisatorisin suojakeinoin ja siitä pidetään yhtä sähköistä varmuuskopiota. Tietoja ei säilytetä paperitulosteena, ja manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperimuotoon tulostetut tiedot tuhotaan välittömästi, kun niitä ei enää tarvita. Matkustajailmoituksista ja niiden sisältämien tietojen suojaamisesta sekä säilyttämisestä huolehtivat majoittajat eli vuokrakohteiden omistajat.